سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیوان فرهنگ آسا – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات تاریخ های مختلف کاشت، بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام زودرس سویا به صورت کرتهای خرد شده نواری بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه دزفول به اجرا در آمد. ارقام مورد استفاده،ویلیامز،DPX 032 و ,L14 ,L504 تاریخ های کشت شامل ۲۵ خرداد، ۱۰ تیر و ۲۵ تیر بودند. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کشت بر روی صفات ارتفاع گیاه، وزن خشک بوته، شاخص برداشت، درصد روغن و پروتئین، عملکرد دانه در واحد سطح و اجزای عملکرد شامل وزن هزار دانه، تعداد دانه در غلاف و تعداد غلاف در گیاه معنی دار نبوده و تنها در صفت طول دوره رشد اختلاف معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد محرز گردید. در این بررسی ارقام مورد آزمایش در صفات وزن خشک بوته، شاخص برداشت، درصد پروتئین دانه و درصد روغن دانه اختلاف معنی داری از خود نشان نداده و در رابطه با تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف در سطح ۵ درصد و در خصوص صفات عملکرد دانه، وزن هزار دانه، ارتفاع گیاه و طول دوره رشد در سطح احتمال ۱ درصد اختلاف معنی دار از خود نشان دادند. همچنین در تیمار اثرات متقابل، تنها صفات طول دوره رشد در سطح احتمال ۱ درصد و ارتفاع گیاه در سطح احتمال ۵ درصد اختلاف معنی دار از خود نشان دادند و در خصوص سایر صفات اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. در میان ارقام مورد آزمایش رقم ۰۳۲ با متوسط عملکرد ۷۰۶۸ کیلوگرم در هکتار دارای بالاترین عملکرد و رقم DPX با متوسط عملکرد ۴۰۷۸ کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد در هکتار را به خود اختصاص دادند