سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده لیلا موسوی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ارومیه
مهدی تاجبخش – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
علیرضا عیوضی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
محمدعلی زهتابی آذر – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر زمان برداشت بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه، بذرهای چهار رقم گلرنگ به نام های محلی اصفهان گلدشت، ۱۱۱ IL PI250536 طی آزمایشی در سال ۱۳۸۸ به صورت آزمایشات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه کاشته شدند. در پایان دوره رویش گیاهان، بذرهایگلرنگ در ۳ زمان مختلف ۱۵ ، ۳۰ و ۴۵ روز پس از گلدهی برداشت شدند. بذرهای هر تیمار در ۴ تکرار صدتایی در ظروف پتری دیش قرار گرفته و سپس به انکوباتور با دمای ۲۵ درجه سانتی گراد انتقال داده شدند و آزمایش جوانه زنی بذور به مدت ۷ روزانجام گرفت. همچنین طول ریشچه، طول ساقچه، گیاهچه های نرمال، وزن تر و خشک گیاهچه پس از ۱۰ روز اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که کلیه صفت های فوق تحت تاثیر رقم و تاریخ برداشت قرار دارد. همچنین نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داد که لاین PI250536 در تاریخ برداشت سوم از لحاظ کلیه صفات فوق در بالاترین سطح آماری قرار گرفت.