سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میثم جانباز – دانشجوی علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی
عمار فتحی – دانشجوی علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی
صادق حیدری – دانشجوی زراعت دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

از جمله مشکلاتی که مصرف بی رویه کودهای شیمیایی به وجود می آورد افزایش شوری خاک می باشد، با توجه به این موضوع استفاده از کودهای بیولوژیک در کشاورزی اهمیت فراوانی یافته است. به منظور کاهش استفاده از کودهای شیمیایی وافزایش مقاومت به شوری در گیاه ذرت آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش شامل(باکتری ازوسپیریلیوم لیپوفروم سویه OF ، ازتوباکتر کروکوکوم استرین ۵، سودوموناس و عدم پرایمینگ بذر با باکتری) و چهار سطح شوری (صفر،۵۰ ،۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار) بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پرایم بذور با باکتری های محرک رشد اثر معنی داری بر تمام صفات اندازه گیری شده در سطح احتمال ۱% دارد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که باکتری آزوسپریلیوم بیشترین تاثیر را نسبت به سایر باکتری ها بر صفات اندازه گیری شده دارد. طبق نتایج حاصل چنین به نظر می رسد که پرایم بذور با باکتری آزوسپریلیوم می تواند تا حدودی اثرات منفی شوری را تعدیل نماید.