سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین همایش ملی جنگل

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم داغستانی – عضوهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
هوشنگ سبحانی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محسن محسنی ساروی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

بدلیل اهمیت تاثیر بهره برداری و چوبکشی بر اکوسیستم جنگل، اقدام به انجام تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییرات رطوبت خاک بر اثر عملیات بهره برداری و چوبکشی شد. بدین منظور دو منطقه به عنوان قطعه قطع و شاهد در مجاور هم و با شرایط یکسان در جنگل خیرودکنار انتخاب گردید. سپس در قطعه قطع بهره برداری و چوبکشی به وسیله اونیماک انجام شد. برای بررسی، شش نمونه تصادفی از هر دو قطعه با سه تکرار از اعماق مختلف خاک برداشت شد و مقادیر رطوبت آنها توسط روش وزنی به دست آمد. در نهایت داده ها توسط آزمون مان ویتنی مورد آنالیز قرار گرفت.نتایج مرحله اول اندازه گیری نشان داد بر اثر عملیات، میزان رطوبت در قطعه قطع و در لایه ۵-۰ سانتی متری ۱۰% کاهش داشته است. در مرحله دوم اندازه گیری که یک ماه بعد انجام گرفت، کاهش رطوبت در لایه های ۵-۰ و۲۰-۱۵ سانتی متری به ترتیب به میزان ۱۲ % و ۸% مشاهده گردید. در مرحله سوم اندازه گیری اختلاف معنی داری در مقادیر رطوبت دو قطعه مشاهده نگردید. نتیجه کلی این تحقیق نشان داد که لایه سطحی خاک به دلیل تغییر جرم حجمی و میزان نفوذپذیری ناشی از بهره برداری، با کاهش ظرفیت نگهداری آب روبرو می شود اما پس از مدتی به دلیل استقرار گونه های علفی، به وضعیت مشابه پیش از بهره برداری باز می گردد