سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
سهیل پارسا – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
مجید جامی الاحمدی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
سهراب محمودی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

خواب بذر یکی از مسایل مهم و تعیین کننده در کشت موفق در گیاهان دارویی است. گلپر گیاهی از خانواده چتریان است که بذرهای آن دچار خواب عمیق مورفو فیزیولوژیک می باشد. بدین منظور آزمایش حاضر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند به اجرا درآمد. فاکتور های آزمایش شامل مدت زمان های سرمادهی (۰ و ۲ و ۴ و ۶ و ۸ هفته) ، زمان تیمار های هورمونی (قبل و بعد از سرمادهی) و غلظت هورمون بنزیل آمینوپورین (۰/۲۵ و ۰/۳۵ میلی گرم در لیتر) می شدند. نتایج نشان داد اثرات اصلی مدت زمان سرمادهی و زمان تیمار هورمونی و اثر متقابل آن ها تاثیر معنی داری بر شکست خواب و ارتقاء درصد و سرعت جوانه زنی داشته اند. غلظت هورمون تاثیر معنی داری بر دو صفت اندازه گیری شده نداشت. بطور کلی دوره سرمادهی طولانی تر و تیمار هورمونی قبل از سرمادهی درصد و سرعت جوانه زنی بالاتری را باعث شدند.