سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی راعی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
محمود حسنلو راد – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

مناطق قدیمی شهرها اغلب شامل بافت فرسوده شهری می باشد وجود آثار تاریخی دراین مناطق باعث می شود تا هنگام احداث تونل نشست های ناشی از تونل سازی اهمیت ویژه ای پیدا کند دراین مقاله ابتدا مسیر خط ۱ متروی تبریز معرفی شده و سپس مدل المان محدود سه بعدی با استفاده از نرم افزار ABAQUS ایجاد شده برای مدلسازی مراحل حفاری و نگهداری و نشست های سطح زمین درمحدوده یکی از آثار تاریخی شهر شرح داده می شودنتایج مدل با نتایج نشست سنجی مقایسه شده و سپس تاثیر بناهای مجاور برنشست ناشی از تونل سازی برای این سازه تاریخی بررسی گردیده نتایج مدل ساخته شده مطابقت قابل قبولی با نتایج نشست سنجی نشان داد اثرساختمان های مجاور بصورت افزایش نشست درسازه مورد بررسی نسبت به حالت بدون حضور ساختمان های مجاور مشاهده شد.