سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا هودگر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
سید عطاء ا… سیادت – مدرس و مدیرگروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
خلیل عالمی سعید – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
حسن نوریانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

بمنظور کاهش مصرف کودهای شیمیائی و تقویت و بهبود چرخه های بیولوژیک در مزرعه و تحقق امر کشاورزی پایدار با استفاده از مدیریت بقایای گیاهی ذرت به جای سوزاندن آنها برای تولید کلزا و یافتن نسبت مناسب کاربرد کود نیتروژن و بقایای گیاهی ذرت و همچنین مطالعه نحوه واکنش کلزا نسبت به کود نیتروژن و بقایای گیاهی، تحقیقی در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ در منطقه دزفول اجرا گردید. این تحقیق بصورت آزمایش مزرعه ای با استفاده از طرح کرتهای خرد شده نواری در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار به اجرا درآمد ۰ در این آزمایش عامل A شامل پنچ سطح بقایای گیاهی ذرت ( ۸ و ۶، ۴، ۲، ۰ تن در هکتار ) و عامل B شامل چهار سطح کود نیتروژن (۲۴۰ و ۱۶۰، ۸۰، ۰ کیلوگرم در هکتار ) خالص از منبع اوره استفاده گردید و کشت با تراکم ۸۰ بوته در متر مربع انجام شد. پارامترهای عملکرد و اجزاء عملکرد ( تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه ) اندازه گیری و محاسبه گردید. نتایج حاصل نشان داد که اثر تیمار بقایای گیاهی ذرت بهمراه کود نیتروژن اثرات مثبت و معنی داری بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد (بجز وزن هزار دانه ) داشته است. بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار اثر متقابل بقایای گیاهی ۶ تن و تیمار نیتروژن ۲۴۰ کیلوگرم در هکتار به میزان ۲۸۹۱/۷ کیلوگرم در هکتار حاصل گردید. ولی با توجه به اختلاف ناچیز آن با تیمار اثر متقابل ۶ تن بقایای گیاهی ذرت و ۱۶۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و جلوگیری از مصرف بی رویه کود شیمیائی و خطرات زیست محیطی احتمالی و کاهش هزینه های تولید، مصرف ۶ تن بقایای گیاهی به همراه ۱۶۰ کیلوگرم نیتروژن منطقی به نظر میرسد.