سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عالیه امامی – مرکز تحقیقات کشاورزی و مناتبع طبیعی استان آذربایجان غربی
رقیه رضوی –

چکیده:

باتوجه به مزیت های زیادی که تناوب های کشت درایجاد سیستمهای کشاورزی پایدار دارند، اثرپنج تناوب زراعی وبقایای حاصل از آن ها بر محصول وصفات گوجه فرنگی رقم کورال در یک طرح بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقاتکشاورزی کهریز در چهار تکرار بررسی شد. تناوب ها عبارت بودنداز: جو گوجه فرنگی ، چغندر قند گوجه فرنگی، سویا گوجه فرنگی، شبدر گوجه فرنگی و گوجه فرنگی گوجه فرنگی. نتایج نشان داد با وجود اینکه اثر تناوبها برصفات اندازه گیری شده نظیرعملکرد کل، مواد جامد محلول، تعداد میوه در بوته، وزن میوه، وزن علف هرزو… متفاوت بود ولی اختلاف ایجاد شده از لحاظ آماری معنی دار نبود. متوسط تولید گوجه فرنگی در تناوب با جو ۶۷ ، با چغندر قند ۶۵ ، با سویا ۶۸ ، با شبدر ۶۶ و با گوجه فرنگی ۶۹ تن در هکتار بود. متوسط وزن میوه گوجه فرنگی حاصل از تناوب با سویا بیشتر از بقیه تناوب ها بود. تراکم علف هرز در کرت های تحت تناوب گوجه فرنگی-گوجه فرنگی کمتر از بقیه بود . بقایای سویا تاثیرمثبت بر محصول گوجه فرنگی در مقایسه با سایر محصولات آزمایش داشت.