سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشته ماکنالی – کارشناس ارشد باغبانی گرایش سبزیکاری
عبدالکریم کاشی – دکتری باغبانی گرایش سبزیکاری
جمشید حکمتی – دکتری فضای سبز

چکیده:

دو بستر کلش گندم و باگاس نیشکر به عنوان دو محیط کشت با مکملهای غنی از نیتروژن پودرپنبه دانه ۰ و ۲ درصد آرد سویا ۰و۲ درصد اوره ۰ و ۰/۵درصد براساس وزن خشک بستر تغذیه شدند. بسترهای خشک ۳ برابر وزن خود آب جذب نموده و تا به وزن تر ۴ کیلوگرم رسیده و بذرزنی قارچ ۵ درصد وزن تر بستر کشت انجام گرفت هدف اصلی دراجرای این تحقیق بررسی اثر مقادیر مختلف مکملهای غذایی و نوع بستر کشت برارزش غذایی قارچ صدفی فلوریدا بود آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با ۱۶ تیمار در سه تکرار انجام گرفت بسترهای غنی شده در مقایسه با شاهد بسترهای غنی نشده محتوی پروتئین و ماده خشک بیشتری بودند افزایش سطح مکملهای غذایی موجب افزایش مقدار نیتروژن پروتئین و ماده خشک شد بطوریکه بیشترین مقدار نیتروژن پروتئین و ماده خشک از بالاترین غلظت مکملها پودرپنبه دانه ۲%+ آرد سویا۲%+اوره ۰/۵درصد به دست آمد ولی تاثیر معنی داری برمیزان خاکسترقارچ صدفی فلوریدا نداشت بیشترین میزان نیتروژن پروتئین خاکستر و ماده خشک در بستر باگاس نیشکر بهترین بستر به دست امد.