سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد جواد نصر اصفهانی – دانشجوی دکتری سازه های آبی – دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمر
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پرش یا جهش هیدرولیکی، یک جریان متغیر سریع در جریانهای روباز می باشد و عبارت است از پدید های که در آن جریان از حالت فوق بحرانی به حالت زیر بحرانی تبدیل م یشود. در اثر پدیده پرش هیدرولیکی عمق جریان در مسیر نسبتاً کوتاهی به میزان قابل ملاحظ های افزایش یافته و نتیجتاً ضمن ایجاد افت انرژی محسوس، از میزان سرعت جریان به اندازه قابل توجهی کاسته می گردد. این پدیده یکی از پدیده های هیدرولیکی مهم جریان بوده و از ابتدا تا انتهای آن یک تلاطم و پیچش سطحی وجود دارد. مطالعات اخیر نشان داده است که وجود زبری در کف می تواند در کاهش مشخصات پرش موءثر باشد، ضمن اینکه ممنتم خیلی کمتری ایجاد م ینماید. این مقاله به ارائه نتایج مطالعه آزمایشگاهی در زمینه پرش هیدرولیکی بر بستر زبر به منظور بررسی اثر زبری در کاهش طول جریان غلطابی می پردازد.