سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام علوی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک
حسین میرسیدحسینی – استادیار دانشگاه تهران
مجتبی دلشاد – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه رشد روزافزون جمعیت، موجب نیاز بیشتر بشر به مواد غذایی گردیده که این عامل موجب گسترش تولیدات کشاورزی و افزایش بیشتر ازکود وسموم دفع آفات شده که علاوه برآلوده سازی خاک و منابع آبهای سطحی و زیرزمینی باعث فرسایش ژنتیکی و انقراض گونه های جانوری و گیاهی نیز میشود براین اساس توسعه پایدار به منظور مدیریت و حفاظت ازمنابع پایه دراین زمینه اقداماتی را توصیه م یکند استفاده ازضایعات کشاورز یدبخش های مختلف مثل بخشهای تولیدی کشاورزی یکی ازاقدامات درراستای کشاورزی پایدار است دراین تحقیق به بررسی اثربسترهای مختلف حاصل ازضایعات کشاورزی دررشد و نمونشاگوجه فرنگی پرداخته شد بسترهای آلی مورد استفاده باگاس نیشکر پوست درخت بلوط و تراشه چوب صنوبر بود که درنسبت های حجمی مختلف با ماسه و پرلیت درقالب طرح کاملا تصادف یبا ۱۵تیمار و ۳تکرار و ۶مشاهده انجام شد محلول غذایی براساس فرمول تهیه و درفرکانسهای زمانی مشخص دراختیار گیاه قرارمیگیرد مشاهده شد تیمارهای حاوی پرلیت نسبت به ماسه با جز آلی ثابت ازمیانگین شاخص رشدی بیشتری برخوردار هستند.