سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه مولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
حمیدرضا اصغری –
هادی قربانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

درچند دهه اخیر مصرف نهاده های شیمیایی در اراضی کشاورزی موجب معضلات زیست محیطی عدیده ای از جمله آلودگی منابع آب وکاهش حاصلخیزی خاکها و از بین رفتن تعادل عناصرشیمیایی در خاک گردیده است. از روشهای جدید برای جلوگیری از این معضلات ،کاربرد اصلاح کننده های فیزیکی و شیمیایی در خاک است.بر همین اساس، آزمایشی به منظور ارزیابی اثر متقابل زئولیت و قارچ مایکوریزا بر آبشویی نیتروژن و فسفر خاک تحت کشت گیاه شبدربرسیم، به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و با ۴ تکرار، تحت شرایط گلخانه ای به اجرا در آمد. فاکتور های آزمایش شامل فاکتور مایکوریزا-زئولیت دردو سطح: ( یک سطح تلقیح با گونه Glomus intraradices وحاوی زئولیت شامل ۵ درصد وزنی خاک و یک سطح شاهد) و فاکتور ماده غذایی شامل سه سطح :یک سطح نیتروژن (۴۸میلی گرم در کیلوگرم خاک ) و یک سطح فسفر(۳۶۷ میلی گرم در کیلوگرم خاک) و یک سطح شاهد بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل زئولیت وقارچ مایکوریزا برکاهش آبشویی نیتروژن و فسفر معنی دار است. نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد تؤام قارچ های میکوریزا و زئولیت نه تنها سبب کاهش آلودگی زه آبهای خروجی می گردد ,بلکه باعث کاهش انتقال آلاینده ها از خاک نیز می شود.