سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی یوسفی – کارشناس ارشد عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان
امیر ملکشاهی –

چکیده:

تابع پتانسیل ایری ، تابع تقریبی برای نشان دادن توزیع انرژی در داخل سازههای یکپارچه است که با استفاده از معادلات سازگاری،شرایط حدی و پیوستگی، میتوان توزیع تنش در داخل جسم را با استفاده از آن یافت. در این تحقیق، کفایت تابع توزیع تنش ایری در یافتن توزیع تنش و تغییر مکانهای دیوارهای برشی با استفاده از توابع تنش ایری با درجات ۴، ۵و۶ بررسی شده است. نتایج، کفایت تابع از درجه ۵ و دقت مناسب این روش در شبیه سازی دیوارهای برشی بلند را نشان داد.