سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل مردوخی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین شریفان – استادیار گروه آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

هدایت هیدرولیکی اشباع یکی از مهم ترین مشخصه های هیدرودینامیکی خاک است که در ارزیابی جریان اب زیرزمینی و محاسبه فواصل زهکشی زیرزمینی مورد نیاز بوده . یکی از روش های بدست اوردن ان پرمامترگلف می باشد. در این تحقیق ازمایشی با استفاده از دستگاه پرمامترگلف در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی بر روی سه چاهک به فواصل سه متر و عمق ۸۰ و قطر ۵ سانتی متر جهت بدس اوردن هدایت هیدرولیکی اشباع در قطعه زمینی واقع در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد انالیزهای اماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ مورد ارزیابی رار گرفت. ازمایش با ۵تیمار :اب معمولی (به عنوان شاهد) و شوری های ۲۶،۷،۵،۱۲،۵،۱۸ دسی منز بر متر و سه چاهک به عنوان تکرار انجام شد که هر ازمایش شامل دوبا ابی h1=5cm و h2=10cm بود. هدایت هیدرولیکی اشباع kfs با استفاده از معادله لاپلاس بدست امد که نتایج نشان داد با افزایش شوری تا ۱۸dsm/m هدایت هیدرولیکی اشباع افزایش یافته و از این مقدار به بعد با افزایش شوری هدایت هیدرولیکی اشباع کاهش یافت همچنین نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری در سطوح مختلف شوری بین تیمارها و تکرار ها در سطح احتمال ۵درصد وجود دارد.