سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوذر پوراحمد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
علی نشاط – استاد یار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
هرمزد نقوی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
احسان مدنی اشکذری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

در سالهای اخیر و با توجه به شعارتولید غذای سالم برای همه استفاده از مواد طبیعی و کم خطر برای تغذیه ی بستر تولید محصولات کشاورزی افزایش یافته است. در بهار سال ۱۳۹۰ و در مزرعه ای واقع در روستای کریم آباد ازتوابع شهر جوپار ، استان کرمان یک طرح به منظور بررسی تاثیر کودهای مختلف آلی و نیز یک ماده ی سوپر جاذب آب در سطوح مختلف بر ارتفاع گیاه جو در مراحل مختلف رشد آن انجام گرفت. طرح مذکور در قالب بلوکهای کاملتصادفی و در ۹ تکرار صورت پذیرفت. تیمار های مختلف کاربرد کودها و مواد سوپر جاذب شامل تیمار شاهد ، سوپر جاذب آب A200 100 و ۲۰۰ کیلو گرم در هکتار(،کمپوست زباله ی شهری ) ۱۰ و ۲۰ تن در هکتار(و کود دامی ) (۱۰ و ۲۰ تن در هکتار ( بودند.جو کشت شده در این طرح رقم محلی منطقه ی کرمان بود.کاشت گیاه به صورتردیفی و فاصله ی ردیف ها از هم ۲۵ سانتی متر بود.در طول فصل رشد عملیات داشت برای کلیه ی تیمار ها یکسان انجام شد . برداشت های ارتفاع در ۹ بازه ی زمانی قبل از به خوشه رفتن ، بعد از به خوشه رفتن و مراحل انتهایی رشدصورت گرفت.با داشتن پارامتر های برداشت شده ، در نرم افزار MSTATC آنها را آنالیز کردیم. نتایج این طرح نشان داد که بیشترین ارتفاع در مراحل مختلف رشد گیاه متعلق به تیمار کود حیوانی ۰۱ تن در هکتار است.همچنین درمراحل پایانی رشد تیمار شاهد و کمپوست زباله ی شهری کمترین ارتفاع را نسبت به سایر تیمارها به خود اختصاص دادند.