سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

موسی رسولی – دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ت
تقی اکبری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دا
بهمن فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه

چکیده:

اسید های چرب گیاهان دارویی باعث کاهش بیمارهای عفونی و روده ای انسان می شوند. کتان روغنی به عنوان یکی از مهمترین منابع حاوی اسید های چرب غیر اشباع گیاهی می باشد. در این مطالعه اثرات ۴ سطح کود ازت ( ۰ و ۵۰ و ۱۵ و ۲۵۰ کیلو گرم ازت خالص در هکتار) و ۳ سطح آبیاری ( ۶۰،۲۰،۰ میلیمتر ) در قالب طرح کرت های خرده شده بر پایه بلوکهای کامل تصادفی بر ویژگی های تعداد میوه، عملکرد دانه در هکتار، درصد روغن دانه و میزان اسید چرب روغن گیاه دارویی کتان روغنی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بهدست آمده افزایش نیتروژن تا سطح ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار تاثیر معنی داری روی عملکرد دانه و تعداد میوه داشت اما بر روی درصد روغن اثر معنی داری نداشت. افزایش میزان آبیاری روی تعداد میوه، عملکرد دانه اثر افزایشی معنی داری داشت، در حالیکه روی درصد روغن و اسید های چرب آن اثر کاهشی معنی داری گذاشت.