سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی غلامی اسفیدواجانی – دانشجوی رشته بیوتکنولوژی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
فاطمه پورسعید اصفهانی – دانشجوی رشته بیوتکنولوژی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
امین باقیزاده – استادیار گروه بیوتکنولوژی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و

چکیده:

شاهدانه گیاهی یکساله، دوپایه و علفی از خانوادهcannabaceae است که به عنوان گیاه دارویی مطرح میباشد.این گیاه علاوه بر استفاده دارویی در تولید الیاف نیز کاربرد دارد. در اثر مطالعات مشخص گردیده است که شاهدانه توانایی جمع آوری فلزات سنگین در اندامهای رویشی خود را دارد که این موضوع خاصیت گیاهپالایی به آن میدهد. در این تحقیق به منظور بررسی اثر ۲۰ و ۴۰ میکرومولار ، فلزات سنگین بر روی جوانهزنی شاهدانه از سه فلز سنگین سرب، کادمیوم و آرسنیک در سه غلظت ۱۰ استفاده شد. این تحقیق در مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان انجام شد. نتایج نشان داد که سرب و کادمیوم درصد جوانه زنی را در مقایسه با شاهد کاهش میدهند و آرسنیک کمترین اثر کاهشی بر جوانه زنی دارد . ولی وزن تر گیاهچه تیمار آرسنیک در مقایسه با دیگر تیمارها بیشتر کاهشیافت. وزن خشک تیمارها نیز در مقایسه با شاهد کاهش یافت.