سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

فواد معزی – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد برجرد
ژوان دقیق – کارشناس ارشداقتصاددانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
دلیر ناصرآبادی – کارشناس ارشد حسابداری ومدرس دانشگاه آزاد سنندج
انور خسروی – کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

در این تحقیق به بررسی مقایسه ای وضعیت فقر و توزیع درآمد در استان کردستان با کل کشور طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی به تفکیک مناطق روستایی و شهری می پردازیم.با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها که توسط مرکز آمار ایران گردآوری شده است تغییرات توزیع درآمد در مناطق روستایی و شهری استان کردستان و کل کشور محاسبه می شود به این منظور از ضریب جینی،شاخص تایل،شاخص انحراف از میانگین نسبی،نسبت دهک دهم درآمدی به دهک اول،سهم چهل درصد پایین درآمدی،نسبت ۲۰ %خانوارهایی با به.  %۲۰ خانوارهایی با درآمد پایین استفاده می شود.در انجام محاسبات از نرم افزار درآمد بالا به استفاده شده است از برآورد شاخص ضریب جینی،تایل،انحراف از میانگین نسبی،نسبت دهک دهم درآمدی به دهک اول به این نتیجه رسیدیم که توزیع درآمد در مناطق شهری استان کردستان نسبت به مناطق روستایی استان مناسب تر است . اما برآورد سهم چهل درصد پایین درآمدی و نسبت ۲۰ %خانوارهایی با درآمد بالا به ۲۰ % خانوارهایی با درآمد پایین نتیجه مشخصی در مورد اینکه توزیع درآمد طی سال های ۱۳۸۴ – ۱۳۸۸در مناطق شهری استان مناسبتر است یا مناطق روستایی استان به ما نمی دهد. از برآورد شاخص ها به این نتیجه رسیدیم که توزیع درآمد در مناطق شهری استان کردستان مناسب تر از توزیع درآمد در مناطق شهری کشور می باشد و همچنین توزیع درآمد در مناطق روستایی استان کردستان مناسب تر از مناطق روستایی کل کشور می باشد