سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالحلیم کر – رئیس بخش ترویج مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش
ابوالقاسم شریف زاده – استادیار گروه ترویج دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

عملی نمودن توصیه‎های ترویجی حاصل از مراکز تحقیقاتی در مناطق کشت با مشکلاتی همراه است. طرحهای تحقیقی – ترویجی به جهت اینکه بستر مساعدی را برای بررسی نوآوری در شرایط کشاورز و نشر سریع آن ایجاد می‎کنند از اهمیت خاصی برخوردارهستند.در این مطالعه بر پایه بررسی دیدگاههای مروجان در خصوص اثر بخشی طرحهای تحقیقی – ترویجی، به شناخت موانع و مشکلات موجود در اجرای این طرحها پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق همه مروجان استان گلستان بود. روش جمع‎آوری داده‎ها پرسشنامه بوده است. یافته‎های تحقیق حاکی از آن است که متغیرهایی مانند برقراری ارتباط مطلوب با توتونکاران، ارزشیابی طرحهای تحقیقی – ترویجی و همسو بودن اهداف شرکت دخانیات با اهداف توتونکاران وضعیت مطلوبی ندارد. عواملی مانند آشنای مروجان با عوامل موثر در انطباق طرحهای تحقیقاتی با شرایط و امکانات توتونکاران، ارزیابی مروجان از تواناییهای خود، آشنایی با معیارهای مناسب در انتخاب توتونکاران همکار و سطح تحصیلات مروجان از مولفه‎های مثبت و تاًٌثیر گذاری هستند که می‎توانند در اثر بخشی و موفقیت طرحهای تحقیقی – ترویجی موثر باشند