سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محدثه یت – مربی آموزشی مرکز آموزش جهاد کشاورزی بوشهر و کارشناس ارشد مدیر یت آموزش
نوذر منفرد – عضو هیات علمی و استادیار آموزشی پایه ۱۲ وزارت جهاد کشاورزی و دکترای آموزش
محمود دشتی زاده – عضو هیات علمی و مربی پژوهشی پایه ۱۰ وزارت جهاد کشاورزی (رئیس مرکز آموزش جه

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثربخشی دوره آموزشی علمی – کاربردی عمل آوری فرآورده های شیلاتی بر عملکرد دانش آموختگان مرکز آموزش عالی علوم و صنایع شیلاتی خلیج فارس بوشهر می باشد.جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش دانش آموختگان سالهای ۸۰ ، ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ مقطع کاردانی رشته عمل آوری فرآورده های شیلاتی آن مرکز به تعداد ۱۴۷ نفر می باشد.اهداف این تحقیق : تعیین میزان تاثیر آموزشهای نظری بر ارتقاء دانش علمی دانش آموختگان در صنعت ، تبین میزان تاثیر آموزشهای عملی بر عملکرد شغلی دانش آموختگان در صنعت ، تعیین میزان تأثیر امکانات و تجهیزات آموزشی بر افازیش مهارتهای فنی و عملی دانش آموختگان ، تعیین تاثیر حضور دانش آموختگان بر ارتقاء سطح کیفیت محصولات واحدهای تولیدی و میزان کار آفرینی و اشتغال آنها در زیمنه های نرتبط شیلاتی می باشند. روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی است و ابزار گرداوری اطلاعات ان پرسشنامه ای حاوی ۳۸ سوال که بر اساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت تنظیم گردیده است.به منظور تجزیه و تحلیلی آماری داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss ، در سطح آمار توصیفی نمودار فراوانی و درصد فراوانی به صورت جدول و نمودار ارائه گردیده است.در سطح آمار استباطی از مارآ آزمون t برای مقایسه میانگین ها استفاده شد و نتایج نشان داد که آموزشهای نظری – علمی ، تجهیزات آموزشی ، تکنولوژی آموزشی ، بر عملکرد شغلی دانش آموختگان تاثیر بسزائی دارند ، همچنین آموظهای علمی – کاربدی بر کیفیت محصولات تاثیر رضایت بخشی دارد.