سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فواد معزی – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
هیرش سلطانپناه – استادیار و مدرس دانشگاه آزاد و احد سنندج
دلیر ناصرآبادی – کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه آزاد سنندج

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشتری مداری بر میزان فروش کالا در بازارچه مرزی شهرستان مریوان می باشد که از تعداد ۵۰۰ فروشگاه لوازم خانگی که عضو اتحادیه لوازم خانگی بازارچه مرزی می باشد با استفاده از روشهای نمونه گیری ۲۱۷ فروشگاه به عنوان نمونه انتخاب شدند و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد و برای تجزیه تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. که نشان دهنده وجود رابطه ای معنادار در بین مؤلفه های مشتری مداری که شامل محصول، ارائه خدمات و قیمت است که با ۹۵ درصد اطمینان می توان گفت که محصول ۱۸/۶ درصد و ارائه خدمات ۲۷/۲ درصد و قیمت ۷/۵۴ درصد تأثیر بر فروش لوازم خانگی در بازارچه مرزی شهرستان مریوان داشته اند و در نهایت حاصل فرضیات اصلی و فرعی تحقیق را تأئید می کنند.