سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هدی اسکندری – اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
علی اکبر احسانپور – اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

چکیده:

اثر بتاکاروتن به عنوان یک آنتی اکسیدان بر روی برخی از پارامترهای رشد گیاه گوجه فرنگی در معرض تنش شوری با استفاده از روش کشت در شیشه بررسی شد. در این آزمایش گیاهچه های گوجه فرنگی درون محیط های کشت MS حاوی ۶mg/lبتاکاروتن و بدون بتا کاروتن، تحت تیمار نمک NaCl) در غلظت های صفرmM 60 و mM 120 قرار گرفتند. پس از دو هفته چهار پارامتر وزن تر، وزن خشک، تعداد و طول ریشه اندازه گیری شد. نتایج بیانگر این بود که محیط mM120 نمک حاوی۶mg/lبتاکاروتن، افزایش معنی داری را از لحاظ وزن تر، وزن خشک، طول و تعداد ریشه نسبت به نمونه کنترل (محیط ۱۲۰mMنمک بدون بتاکاروتن) نشان داد. همچنین محیطMS حاوی۶mg/l بتاکاروتن، نسبت به نمونه کنترل (محیط بدون بتاکاروتن) افزایش معنی داری را از نظر طول و تعداد ریشه نشان داد. در مجموع بتاکاروتن توانست میزان مقاومت به شوری را در حد مطلوبی افزایش دهد.