سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی قادری جویباری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائمشهر
حبیب اقدم شهریار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
محمد نریمانی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس
محمد گلشن ظروفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس

چکیده:

آزمایش حاضربه منظور بررسی تاثیر افزودن دو باکتری ( با قابلیت تولید فیتاز) به جیره ی غذایی جوجه های گوشتی، بر قابلیت هضم فسفر، کلسیم، آهن و روی خوراک انجام گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) با ۴ تیمار، ۴ تکرار و ۲۰ قطعه جوجه گوشتی از سویه راس ( ۳۰۸ ) در هر تکرار به اجرا در آمد. تیمار های آزمایشی شامل: ۱) عدم استفاده ازباکتری های حل کننده فسفات ۲) استفاده از باکتری های حل کننده فسفات در کل دوره پرورش ۳) استفاده از باکتری های حل کننده فسفات در دوره ی آغازین ۴) استفاده از باکتری های حل کننده فسفات در دوره های آغازین ورشد بود. در انتهای دوره پرورشی از هر قفس یک پرنده به قفس های متابولیکی جهت تعیین قابلیت هضم مواد معدنی منتقل شد. باکتری های مورد آزمایش سبب افزایش معنی دار قابلیت هضم فسفر و کلسیم شدند (P<0/05) ولی تاثیر معنی داری بر قابلیت هضم آهن وروی نداشتند (P>0/05). از نتایج حاصل چنین استنباط می شود که باکتری های حل کننده فسفات زمانی بیشترین تاثیر را بر عملکرد و قابلیت هضم فسفر و کلسیم دارند که در کل دوره پرورش به جیره غذایی افزوده شوند.