سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ثمر پورعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
داود حبیبی – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
قاسم توحیدلو – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

کاربرد کودهای زیستی به ویژه باکتری های همیار تثبیت کننده کود نیتروژن به صورت تلفیق با مصرف کودهای شیمیایی، مهمترین راهبرد تغذیه تلفیقی گیاه برای مدیریت پایدار بوم سازه های کشاورزی و افزایش تولید آنها در نظام کشاورزی پایدار بانهاده کافی است. به منظور بررسی تاثیر کاربرد باکتری محرک رشد)آزوسپیریلیوم،ازتوباکتر،سودوموناس(، هیومیک اسید و کود نیتروژن روی رشد و عملکرد گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار در سال زراعی ۹۸۳۱ در مزرعهتحقیقاتی دانشکده کشاورزی واقع در ماهدشت کرج اجرا گردید. در این تحقیق فاکتورهای مورد بررسی شامل چهار سطح کود شیمیایینیتروژن از منبع اوره بر اساس آزمون خاک با مقادیر ) ۰،۹۰۰،۲۰۰،۸۰۰ کیلوگرم در هکتار( و دو سطح باکتری محرک رشد شامل استفاده و عدم استفاده از باکتری به عنوان شاهد و هم چنین فاکتور سوم شامل دو سطح اسید هیومیک به صورت کاربرد وعدم کاربردهیومیک اسید بودند. نتاج نشان داد که استفاده از کود نیتروژن، باکتری محرک رشد و هیومیک اسید بر وزن هزار دانه ، عملکرد دانه،ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک ووزن سنبله در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری وجود دارد ) p<0.01 ( ، اثر متقابل دو گانه هر کدام ازفاکتورها نیز افزایش معنی داری را در صفات بالا نشان داد، بطوریکه تاثیرتیمار کود نیتروژن ) ۸۰۰ کیلوگرم در هکتار( با باکتری محرک رشد، از نظر عملکرد دانه با ۱۹۱۹ کیلوگرم در هکتار بیشترین و تیمار شاهد یعنی عدم مصرف کود نیتروژن و عدم تلقیح با باکتری محرکرشد با ۲۱۴۸ کیلوگرم در هکتار کمترین مقدار را شامل شد. با توجه به نتایج حاصله کاربرد کود های زیستی و آلی همراه کود نیتروژن میتواند در افزایش عملکرد موثر باشد.