سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسکندر فرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
جواد اشجاری – استادیار دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران

چکیده:

منطقه غیراشباع در سدهای خاکی همواره کمتر مورد توجه قرار میگیرد. هدف در این تحقیق بررسی نقش بافت خاک فیلتر و تفاوت آن با هسته سد چراغ ویس، با توزیع فشار و گرادیان هیدرولیکی میباشد. بدین منظور از مدل پیوسته نشت در محیط اشباع/غیر اشباعاستفادهشده است. مدل برای حالت پایدار و دو بعدی شبیه سازی شده است. نتایج آن نشان میدهد که وجود رسوبات بسیار ریز و یا بسیار بزرگ در فیلتر باعث ایجاد یک گرادیان هیدرولیکی شدیدی در مرز فیلتر وهسته میگردد که میتواند باعث افزایش پتانسیل فرسایش گردد. خاک مناسب، خاکی است که در کنار مواد درشت دانه مواد ریزدانه نیز وجود داشته باشد.