سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی زارع کوشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد و پلیمر، دانشکده فنی و مهندس
غلامرضا ابراهیمی – دانشیار، گروه مهندسی مواد و پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکی
علیرضا مالدار – مربی، گروه مهندسی مواد و پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم س

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی اثر بافت اولیه بر رفتار تغییر شکل آلیاژ اکسترود شده منیزیمAZ 63 آزمایش فشار گرم در بازه دمایی۳۵۰-۲۵۰و نرخ کرنش های مختلف بر روی نمونه های تهیه شده از جهت اکستروژنED) و عمود بر جهت اکستروژنND) انجام شده است. نتایج نشان می دهد در دماهای پایین و نرخ کرنش های بالا کارسختی بیشتر منجر به افزایش تنش و کرنش نقطه بیشینه برای حالتED)در مقایسه با حالتND می شود. ولی افزایش دما و کاهش نرخ کرنش سبب میشود میزان تنش و کرنش نقطه بیشینه و حالت پایدار برای حالتND)نسبت بهED) افزایش یابد.مشاهدات ریز ساختاری نیز نشان می دهد وجود بافت اولیه متفاوت باعث ایجاد دو قلویی های متفاوت کششی و فشاری در مراحل اولیه تغییر شکل می گردد همچنین در دماهای پایین و نرخ کرنش بالا، اندازه و میزان دانه های تبلور مجدد برای حالتND بیشتر می باشد ولی با افزایش دما و کاهش نرخ کرنش، شاهد کسر حجمی و اندازه تبلور مجدد بالاتری برای حالتED می باشیم.