سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی میرزاگل تبار – عضو هیئت علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

این پژوهش به بررسی وجود بازشوها دردیوار برشی و همچنین منظم یا نامنظم بودن بازشوها می پردازد و با توجه به نسبت ابعادی دیوار نوع بارگذاری مقدار و توزیع آرماتورهای دیوار برشی اثرا افزایش ابعاد بازشوها را بررسی و ابعاد بهینه بازشوها و مناسب ترین نحوه توزیع آنها را در کل سازه بررسی می کند همچنین دراین تحقیق تاثیر متقارن یا عدم تقارن بازشوها درکارایی و عملکرد دیوارهای برشی بتن آرمه مورد بررسی قرارگرفته و به مقاومت نهایی Pushover پرداخته شده است قابل ذکر است که این دیوارهای برشی تحت اثر بارگذاری جانبی و با روش غیرخطی استاتیکی و طیفی مورد آنالیز قرارگرفته شدها ست که نتایج ح اصل از تحلیل مدلها درجداول ونمودارها خواهد آمد