سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعید ملایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین علایی – استادیار دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پزشک

چکیده:

تأثیر روغن و عصاره برگ میخک، آویشن، درمنه کوهی و آنغوزه روی قارچ عامل مولد آفلا توکسین A. Flavus در شرایط آزمایشگاهی مطالعه گردید. روغن و عصاره برگ گیاهان با استفاده از روش تقطیر استخراج گردید. روغن و عصاره استخراج شده با استفاده از حلال های آب و اتانول در رقت های ۰/۵x و ۵x و ۱۰x شد. فعالیت ضد قارچی این ترکیبات به روش انتشار چاهک در شرایط آزمایشگاهی با بررسی ناحیه بازدارندگی رشد قارچ مطالعه شد. نتایج نشان داد که اثر رقتهای کمتر روغن روی بازدارندگی رشد میسلیومی قارچ در سطح ۱ درصد اختلاف معنی دار دارد. روغن اتانولی برگ میخک، آویشن، درمنه کوهی و عصاره اتانولی آنغوزه با رقت ۰/۵x بیشترین اثر بازدارندگی روی قارچ نشان دادند.