سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راحیل رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
مرتضی خمیری – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
مهران اعلمی – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب

چکیده:

در این مطالعه ماندگاری پروبیوتیکها در ماست منجمد سینبیوتیک مورد بررسی قرار گرفت. اینولین، صمغ گوار و صمغ عربی سه نوع ماده پریبیوتیکی مورد استفاده در این مطالعه بودند که تاثیر آنها را بر زندهمانی لاکتوباسیلوساسیدوفیلوس(La5 و یفیدوباکتریوملاکتیس(Bb12 طی ۶۰ روز بررسی کردیم. نتایج نشان داد که ماست منجمد می تواند حامل بسیار مناسبی برای انتقال این باکتریها به رژیم غذایی انسان باشد زیرا تعداد پروبیوتیک ها در طی ۶۰ روز کمتر از یک سیکل لگاریتمی کاهش پیدا کردند. اگرچه افت بیفیدوباکتریوم لاکتیس نسبت به لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بیشتر بود اما تعداد نهایی آنها پس از پایان دوره، بیشتر از لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بود. مواد پریبیوتیکی مورد استفاده در ماست منجمد باعث شد افت تعداد باکتریها به طور معنی داری نسبت به نمونه کنترل کاهش پیدا کند