سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نوشین اقبال – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
محمد صفری –
سیدهادی رضوی –
کرامت اله رضایی –

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی اثراینولین و زمان در تولید میکروبی اسید لینولئیک کنژوگه درماست پروبیوتیک پرداخته شد سوش باکتریایی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به ماست ۳ درصد چربی و پری بیوتیک اینولین در دو سطح ۱و۲ درصد وزنی به ماست حاوی پروبیوتیک اضافه شد بررسی میان تیمار شاهد ماست بدون اینولین و تیمارهای ذکر شده رد سه زمان مختلف روزهای اول هشتم و پانزدهم انجام شد از روش کروماتوگرافی گازی برای بررسی میزان تولید دو ایزومر اصلی اسید لینولئیک کنژوگه cis9-trans11 trans10-cis12 استفاده شد طبق نتایج باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس درماست ۳ درصد حاوی ۲ درصد اینولین در روز هشتم پس از تولید ماست منجر به افزایش چشمگیری در مقدار هر دو ایزومر cla شدو فاکتور اینولین و زمان p<0/05تاثیر معنی داری درتولید اسید لینولئیک کنژوگه دارند با گذشت زمان مقدار هر دو ایزومر به علت واکنشهای اکسیداسیون کاهش پیدا کرد.