سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود قاسمی قهساره – دانشجوی دکتری گیاهان زینتی دانشگاه شیراز
مرتضی خوشخوی – استاد بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز
فرزاد نظری – مربی گروه باغبانی دانشگاه کردستان
فاطمه منصوری – دانشجوی سابق کارشناسی دانشگاه رامین (خوزستان)

چکیده:

به منظور بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید و نفتالن استیک اسید بر ریشه زایی قلمههای شمشاد اهوازی (Clerodendron inerme)، در قالب طرح کاملا تصادفی با ۲۰ تکرار انجام و غلظت هر یک از اکسی نها شامل صفر (شاهد )، ۱۲۵ و ۲۵۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر بود. نتایج نشان دادند که بالاترین در صد ریشهزایی قلمهها ( ۸۰ %)، طول ریشه (۱۱/۹۴ سانتی متر)، وزن خشک ریشه (۰/۱۲) و تعداد برگ (۲۱/۶) مربوط به تیمار ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر NAA بود و تفاوت معنی دار با سایر تیمارها داشت. میانگین بیشترین طول شاخساره (۹/۸ سانتی متر)، وزن تر (۴/۴۸ گرم) و خشک (۰/۵۴ گرم) شاخساره مربوط به ۲۵۰ میلی گرم بر لیتر NAA بود. بیشترین وزن تر ریشه در ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر NAA مشاهده شد . چنین نتیجه گیری شد که غلظت ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر NAA برای ریشه زایی شمشاد اهوازی بهینه است