سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرانگیز چهرازی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
آزاده خبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
ماهرخ زاهدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

کنوکارپوس درختچه ای همیشه سبز است از خانواده کامبرتاسه که در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا رشد می کند و برای فضای سبز به علت مقاومتش در برابر درجه حرارت های بالا و کم آبی مناسب است. به منظور بررسی سطوح مختلف ایندول بوتیریک اسید (IBA) بر روی ریشه دهی قلمه های کنوکارپوس آزمایشی در گلخانه دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۱۳۸۸ انجام شد. تیمار های آزمایش چهار سطح IBA شامل صفر (شاهد)، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ پی پی ام و نیز قلمه های سرشاخه، نیمه خشبی و خشبی بودند. تیمارها تحت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از گزینش گیاه مادری مناسب، شاخه های جانبی جهت قلمه ها قطع گردیدند. قلمه ها با محلول اکسین برای ۱ دقیقه تیمار شدند، سپس بلافاصله به محیط کشت ماسه ای منتقل شدند. نتایج نشان داد، سطوح مختلف IBA روی نوع قلمه و درصد ریشه دهی در مقایسه با شاهد در سطح احتمال ۵% دارای اثر معنی دار بود. از بین تیمارها، بهترین تاثیر غلظت های بر روی ریشه ( ۴)، طول ریشه (۱۰/۶۶) طول جوانه (۲/۶۶) و وزن تر ریشه ها (۰/۸۸) مربوط به غلظت ۵۰۰ پی پی ام و نوع قلمه برای تکثیر رویشی، قلمه سرشاخه بود.