سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر پوراکبرشریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، ته
محمدجواد نیکی رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، ته

چکیده:

بررسی اثر اندرکنش خاک- سازه از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیرمورد توجه محققین و طراحان سازه قرار گرفتهاست. اثرات اندرکنش خاک-سازه میتواند از جنبههای متفاوتی مورد بررسی قرار گیرد. از جمله مواردی که از این موضوع تاثیر زیادی میگیرد نیروی برش پایه سازه و دریفت نسبی طبقات میباشد. همچنین مشخصات دینامیکی سازه از جمله پریود طبیعی و میرائی آن تحت تاثیر این پدیده قرار میگیرد. برای بررسی این مهم، تا کنونتحقیقات وسیعی در زمینههای مختلف صورت گرفتهاست. نتایج این تحقیقات تئوری و آزمایشگاهی در بعضی از آئیننامههای طراحی وارد شدهاست. هدف از این مقاله بررسی اثرات اندرکنش خاک- سازه در پاسخهای لرزهای سازههای دو بعدی با استفاده از نتایج تحقیقات مذکور و مقایسه آنها با یکدیگر می- باشد. برای این کار، یک سیستم قاب خمشی دوبعدی که مدلی از یک سازه برشی میباشد مورد بررسی قرار گرفتهاست. خاک زیر پی به روشهای مختلفی مدل گردیده و سیستم خاک- سازه تحت رکورد زلزله ورودی قرار گرفتهاست. همانگونه که نتایج نشان میدهد، اندرکنش خاک- سازه موجب تغییر در میرائی و زمان تناوب اصلی سازه میشود و نیروی برش پایه و تغییر مکان نسبی طبقات را کاهش میدهد. همچنین از مقایسه نتایج بدست آمده از تحلیل دقیق با نتایج حاصل از استفاده از روش پیشنهادی آئیننامه ATC نشان میدهد که ضوابط این آئیننامه محافظه کارانه میباشد.