سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جوهری – دکتری مهندسی عمران مکانیک خاک و پی سازی
علی خسروی فرد شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

چکیده:

دراین تحقیق اثر اندرکنش خاک – سازه برفونداسیون ساختمان های منظم با استفاده از روش مستقیم direct و بصورت آنالیز استاتیکی توسط نرم افزارهای SAFE 8.0.6 ANSYS 11 مورد بررسی قرارگرفته است مدلهای سه بعدی استفاده شده برای آنالیز شامل ساختمان های بتنی با تعداد طبقات مختلف قرارگرفته برروی خاک نرم III می باشند مهمترین پارامترهای بررسی شده نشست فونداسیون تغییر شکل ان ، دیاگرام فشار خاک(Soil Pressure و وزن آرماتورهای مصرفی در طراحی فونداسیون ساختمان ها می باشند برای لحاظ اثر اندرکنش خاک – سازه در طراحی فونداسیون تغییر شکل پی در اثر بارهای ثقلی ضریبدار در نرم افزار ANSYS با تغییر در مدول عکس العمل بستر قطعاتی با ایجاد ۱×۱m به روش سعی و خطا درنرم افزار SAFE مدلسازی و بررسی شده است.