سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وهاب بشارت – دانشجوی دکتری عمران گرایش ژئوتکنیک
محمد داودی – استادیار پژوهشکده ژئوتکنیکپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندس
محمدکاظمی جعفری – استاد پژوهشکده ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی ز

چکیده:

تونل سازی امروزه به طور فزاینده ای جهت ایجاد ابرسازه ها به عنوان فضاهای حمل و نقل و تاسیسات در محیطهای شهری رو به رشد می باشد روش ساخت زیرزمینی در مقایسه با روشهای روزمینی در اغلب محیط های شهری به علت تداخل کمتر با ترافیک و سطح مناسبتر می باشد ساخت این گونه سازه ها در محیط شهری و با وجود ساختمان های مسکونی بلندمرتبه مستلزم تحلیل های دقیق اندرکنشی خاک و سازه خواهد بود تحقیقات قبلی محققین بیانگر تفاوت نتایج ناشی از تحلیل های روشهای حل بسته و روشهای عددی اندرکنشی می باشد دراین تحقیق یک تونل ترافیکی در شمال شهر تهران بهدهانه حفاری حدود ۱۴ متر که به روش حفاری مرحله ای درحال حفاری و ساخت می باشد مورد بررسی قرارگرفته است تونل مورد بررسی درمناطقی از شهر از مجاورت سازه های سطحی بلند عبور کرده که روش حفاری انتخابی باعث ایجاد تغییر مکان دراین سازه های سطحی خواهد شد.