سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی کافی – استادیار دانشکده عمراندانشگاه سمنان
محمدرضا دوست محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
سعید فرحمند – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

در تحلیل متداول ساختمان ها و سازه ها مهندسان اغلب قابهای ساختمانی و پی را بصورت مجزا تحلیل می کنند اما بواسطه ی نشست های ناهمگن تفاضلی پی مخصوصا هنگامی که مقدار نیروهای وارده از طرف قاب ها برفنداسیون اختلاف زیادی داشته باشند اثر متقابل قاب سازه ای و پی که بعنوان اندرکنش پی – سازه شناخته می شود تاثیر بسزایی بر بازتوزیع نیروها هم در قاب و هم در پی خواهد داشت در مقاله ی حاضر به بررسی اندرکنش پی و سازه و تاثیر نشست خاک کم مقاومت و نیروهای داخلی سازه پرداخته شده است دراین مقاله مدلسازی سازه با فنداسیون ان بصورت یکپارچه با استفاده از نرم افزار ETABS برخاکهای سست انجام شدهاست تغییرات چشمگیر در مقادیر تحلیل المان های سازه ای تحت بار سرویس بعنوان مثال افزایش ۲۰۰ درصدی لنگر خمشی در یکی از تیرهای نمونه و یا کاهش ۴۵ درصدی نیروی محوری ستون گوشه نشان داده است د رمورد خاکهایی که دارای نشست تحکیمی و یا آنی قابل توجه هستند توجه به این نکته از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.