سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد غفارزاده زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کر
احمد غضنفری مقدم – دانشیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی
حسن هاشمی رفسنجانی – استادیار بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در دو دهه گذشته استفاده از الیاف لیگنوسلولزی برای تقویت کامپوزیت ها مورد توجه زیادی قرار گرفته است. دراین تحقیق به منظور بررسی اثر اندازه و مقدار الیاف بروی ویژگی های کامپوزیت، نمونه های کامپوزیت به شیوه قالب گیری تزریقی با نسبت های ۱۰ ۲۰ و ۳۰ درصد وزنی الیاف و در دوسطح ریز ۲۰۰mμ و درشت۴۰۰mμ تولید گردید. استحکام کششی، مدول الاستیسیته، درصد افزایش طول، درصد جذب رطوبت و مقاومت به ضربه کامپوزیت تهیه شده اندازه گیری و با استفاده از طرح فاکتوریل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بدست آمده نشان داد با افزایش درصد الیاف در کامپوزیت مقدار استحکام کششی، مدول الاستیسیته و درصد جذب رطوبت کامپوزیت افزایش ولی درصد افزایش طول و مقاومت به ضربه آن کاهش پیدا کرده است. همچنین کامپوزیت تهیه شده از الیاف ریز دارای استحکام کششی، مدول الاستیسیته و مقاومت به ضربه بیشتری نسبت به کامپوزیت تهیه شده از الیاف درشت داشتند ولی درصد جذب رطوبت و درصد افزایش طول آنها کمتر بود.