سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس امیدی – کارشناس ارشد سازه های آبی

چکیده:

حوضچه های رسوبگیر گردابی برای جداسازی رسوبات همراه آب مورد استفاده قرارمیگیرند برای جداسازی رسوبات درداخل حوضچه ازجریانهای ثانویه ایجاد شده دراثر جریانهای دایروی سودجسته میشود مطالعات نشان داده اند که تحقیقات کمی برروی تاثیر اندازه ذرات رسوب بروی راندمان تله اندازی حوضچه های رسوبگیر گردابی صورت گرفته است بنابراین دراین تحقیق با استفاده ازمدل ازمایشگاهی اثراندازه ذرات رسوب برراندمان تله اندازی حوضچه های رسوبگیرگردابی صورت گرفته است یکی ازمشکلات عمده درتحقیقات قبلی تغذیه یکنواخت رسوبات به داخل حوضچه و جمع آوری رسوبات خروجی از سرریز و روزنه مرکزی می باشد که جهت رفع این مشکل دراین تحقیق برای اندازه گیری رسوبات خارج شده با نصب صافیهایی پارچه ای درخروجی های حوضچه رسوبات همراه آب درصافی به تله انداخته شده اند و با خشک کردن و توزین رسوبات بدست آمده راندمان های مذکور محاسبه گردید