سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالفضل عربزاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
حمید صفائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه

چکیده:

تیرهای عمیق به عنوان یکی از مه مترین اعضای سازه ای، همواره یک گزینه کاربردی و مناسب در انواع سازه ها محسوب می شوند.در سال های اخیر نیز با پیشرفت روش های ساخت، ایده استفاده از تیرهای عمیق ساخته شده با بتن سبک مطرح شده است.ترک خوردگی در بتن سبک با عبور تر کها از درون سنگدان هها اتفاق می افتد که باعث می شود یک سطح ترک صاف و صیقلینسبت به بتن معمولی تشکیل شود. این تفاوت در مکانیزم ترک خوردگی و رفتار تردتر نسبت به بتن معمولی سبب تفاوت های زیادی در رفتار کلی اعضای ساخته شده با بتن سبک می شود. اخیراً مدلهای خرپایی برای تحلیل و طراحی تیرهای عمیق درآیین نامه ها استفاده می شوند که صحت آنها برای بتن سبک باید مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله تیرهای عمیق ساخته شده با بتن سبک با در نظرگیری اثر اندازه در این اعضاء با استفاده از مدل خسارت– خمیری در نرم افزارAbaqusمدل سازی می شود. اثر اندازه با توجه به وابستگی رفتار بتن در کشش و فشار به اندازه المان مدل سازی می شود. مقایسه نتایج به دست آمده با نتایجآزمایشگاهی نشان دهنده توانایی مدل عددی در شبیه سازی این پدیده می باشد. همچنین تأثیر نسبت طول دهانه به ارتفاع و دهانه برشی به ارتفاع تیر بر مقاومت نهایی این اعضاء مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که اثر اندازه، به نسبت دهانه برشیبه ارتفاع بیشتر از نسبت طول دهانه به ارتفاع وابسته می باشد و با افزایش اندازه نمون هها مقاومت پیش بینی شده در آیین نامه ها از حاشیه ایمنی خارج شده و باید اثر اندازه در روشهای خرپایی مورد توجه قرار گیرد.