سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا نوری – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان.
مسعود پنجه پور – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان.
مهدی احمدیان – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده:

مواد نانوکریستال در مقایسه با مواد پلیکریستال درشت دانهی معمولی، رفتار و ویژگیهای منحصر بفردی نشان میدهندکه از آن جمله میتوان به ذوب شدن در دماهایی پایینتر اشاره نمود. از این رو تحقیق حاضر با بکارگیری شاخص لیندمان، انتالپی، دانسیته و تابع توزیع شعاعی به مطالعهی اثر اندازه دانه بر رفتار ذوب شدن نانوکریستالهایAl پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که با کاهش اندازه دانهی میانگین در مواد نانوکریستال، دمای ذوب و انتالپی ذوب کاهشیافته و نسبت به تککریستال انحراف نشان میدهند. این انحراف به گونهای است که برای نانوکریستال با اندازه دانهی میانگین۲nm نقطه ذوب نسبت به نقطه ذوب تککریستال حدود ۳۰ % کاهش یافته است. علت این رفتار نانوکریستالها به وجود کسر حجمی بالای نواحی مرزی و پیشذوب شدن این نواحی در دماهایی پایینتر از دمای ذوب کامل نانوکریستال نسبت داده شده است. این امر با مقایسهی نمودارهای تابع توزیع شعاعی نمونهی نانوکریستال با نمونهی تک- کریستال در دمای مشابه، تأیید گردیده است.