سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود ارادتمنداصلی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
علیرضا هوشمندفر – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

به منظور بررسی اثر اندازه بذر بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر گندم (Triticum aestivum L )رقم هما (Sar-HR39) آزمایشی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در شرایط کنترل شده نور و دما به مرحله اجرا درآمد. در این آزمایش پنج میزان اندازه قطر بذر شامل۳ / ۲ و ۹ /۶ -۲/۹ ،۲/۳ ۲-/۶ ،۲ -۲/۳ میلی متر در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر اندازه قطر بذر بر درصد و سرعت جوانه زنی در سطح یک درصد آماری معنی دار می باشد. با افزایش اندازه قطر بذر درصد جوانه زنی افزایش و سرعت جوانه زنی کاهش نشان داد. بالاترین میزان سرعت جوانه زنی در بذر های دارای قطر ۲/۳۲میلی متر به دست آمد.