سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پژمان کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، د
محمدرضا نیکودل – استادیار ،گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت
عباسعلی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، د

چکیده:

یکی از راهکارهای ایجاد پایداری موقت در زمین های سست و اشباع، منجمد نمودن خاک اشباع می باشد. بر اثر انجماد آب، حجم آب به میزان ۹% افزایش مییابد. این افزایش حجم باعث تغییر در خصوصیات زمین شناسی مهندسی خاکهای اشباع، مانند مقاومت تراکمی تک محوری، مدول الاستیسه، تورم و حدود روانی آنها میشود. بنابراین تعیین میزان این تغییرات وهمچنین اثرات ناشی از مرحلهی ذوب، یکی از مسائل مهم در بکار گیری روش انجماد در خاکهای اشباع از آب، بویژه در پروژه های زیرسطحی مانند تونل سازی است. هدف این تحقیق بررسی تغییرات مقاومتی خاکهای ماسهای بددانه بندی شده( SP) وخاکهای ریزدانه با وخاکهای ریزدانه با (CL) در اثر یک چرخهی منفرد انجماد-ذوب می باشد. در طی این تحقیق پس از انجام آزمایش تراکم استاندارد، نمونه هایی از خاکهای ماسهای و ریزدانه با درصدهای تراکم ۱۰۰% و ۹۵% و ۹۰% و ۸۵% و ۸۰%و نسبت به تراکم حداکثر استاندارد همان خاک آماده گردیدند. نمونه های تهیه شده به منظور انجماد به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۴- درجه سانتی گراد قرار داده شدندتا منجمد شوند. نمونه های منجمد شده پس از خروج از دستگاه انجماد، جهت بررسی تغییرات ناشی از انجماد بر میزان مقاومت تک محوری آنها با فواصل زمانی مشخص از زمان خروج از دستگاه منجمدکننده، بوسیلهی دستگاه آزمایش تراکم تک محوری مورد آزمایش قرار گرفتند. دو نمونه نیز به عنوان نمونه شاهد در حالت عادی با همان درصد های تراکم، مورد آزمایش قرار گرفته اند. نتایج حاصله در این مقاله آمده است. این بررسی نشان می دهد که انجماد خاک باعث بهبود ویژگی های مهندسی آنها مانند مقاومت تراکمی تک محوری و مدول الاستیسه میشود. همچنین در اثر انجماد خاک، ویژگیهای مقاومتی خاکهای ریزدانه با پلاستیسهی پایین نسبت به خاکهای ماسه ای بد دانه بندی شده، بیشتر افزایش می یابد.