سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عاطفه میرزائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدهادی پهلوانی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسن سلطانلو – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیداسماعیل رضوی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

جهت ارزیابی اثر انتخاب بر بهبود مقاومت گیاهچه های گلرنگ بهPythium ultimum عامل بیماری بوته میری مرگ گیاهچه، از چهار ژنوتیپ استفاده شد. آزمایش در دو سال متوالی۸۸-۸۹ در آزمایشگاه اصلاح نباتات و مزرعه آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در غالب طرح کاملاً تصادفی صورت گرفت. در سال اول انتخاب و حصول بذر از بوته های انتخاب شده در هر ژنوتیپ و در سال دوم مقایسه نتاج انتخاب شده با والدین صورت گرفت. سال اول ۵۰ عدد بذر گلرنگ در حوله های کاغذی آلوده با سوسپانسیون قارچ به غلظت ۱۰۵ زئوسپور در میلی لیتر، کشت شد. شمارش تعداد بذور جوانه زده، تعداد گیاهچهای بیمار و تعداد گیاهچه -های باقیمانده تا روز ۶ ادامه یافت و پس از آن گیاهچههای باقیمانده و بدون علائم بیماری به مزرعه انتقال یافت . بذور حاصل در سال دوم مشابه سال اول در حوله کاغذی آلوده به بیمارگر تیمار شد و شمارش صفات نیز به مدت ۱۰ روز انجام گرفت . نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی داری بین کلیه صفات مورد بررسی نتاج و والدین نشان داد. انتخاب موجب کاهش ۴۶ و ۵۱ درصدی گیاهچه های بیمار و میزان بیماری و بهبود قابل توجهی در درصد گیاهچه باقیمانده و درصد جوانه زنی نسبت به والدین شد. به نظر میرسد انتخاب روشی مناسب برای افزایش مقاومت به بیماری پیتیومی در ژنوتیپ های گلرنگ باشد.