سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی امینی بیدختی – کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

دراین مطالعه اثر اولتراسوند درکنترل باکتری استافیلوکوکوس اورئوس درشیرخشک نوزاد بعنوان مهمترین غذای نوزادان از نظرآلودگی و خطرباکتری استافیلوکوکوس آرئوس و آنتروتوکسینهای آن مورد آزمایش قرار داده شد دراین تحقیق ابتدا دو لوله حاوی سوش استخراج شده را آماده کرده و یک لوله را به عنوان شاهد و دیگری به عنوان تیمار علامت گذاری شد سپس نمونه تیمار به مدت ۱۰ دقیقه با دستگاه اولتراسوند با مشخصات ۴۶۰W,24KHZ با شدت ۳۰ درصد درشرایط استریل تیما شد سپس از هریک از نمونه شاهد و تیمار رقت ۱/۱۰۰۰۰۰ تهیه گردید و روی محیط مانیتول سالت آگارکشت داده و این محیط ها به عنوان T1 علامت گذاری شدند و و هر دو به انکوباتور با دمای ۳۷درجه به مدت ۴۸ ساعت منتقل شدند. وهر ۲ ساعت یکبار ازنمونه شاهد و تیمار در شرایط استریل با رقت ۱/۱۰۰۰۰۰ کشت تهیه شد درپایان مشاهده شد که اثر اولتراسوند روی باکتریها تاحد ود ۴ ساعت اول معنادار نبوده است و درانی مدت باکتریها درفاز کمون بوده اند ولی پس از این مدت باکتریهای تیمار داده شده نسبت به باکتریهایی که تیمار داده نشده اند با سرعت بیشتری رشد کرده اند و اختلاف معنادار بوده است.