سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ساجده سعیدفر – کارشناسی ارشد علوم باغبانی، مدرس مدعو دانشگاه پیام نور واحد اهواز
علی اکبر نظامدوست – کارشناسی ارشد علوم باغبانی ، عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد کرج
عبدالکریم کاشی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مجتبی دلشاد – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی واکنش گیاه خیار و بامیه در کشت توام آزمایشاتی به مدت یک سال زراعی در سال ۱۳۸۸در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام گرفت. پنج تیمار کشت توام شامل کشت های خالص خیار و بامیه ، کشت بامیه در بین ردیف های خیار ،کشت بامیه در فواصل بوته های خیار ، کشت بامیه در بین فواصل بوته ها و ردیف های خیار، که در کرت های بودند . نتایج بدست آمده نشان داد که معادل عملکرد کل کشت های توام نسبت به تک کشتی خیار و بامیه افزایش معنی داری داشت .محاسبهLER یا نسبت برابری زمین که معیاری برای بررسی سودمندی کشت توام می باشد نشان داد در الگوهای کاشت، الگوی کاشت بامیه بین ردیف و بوته های خیار بیشترینLER LER هر چند در الگوهای توام دیگر همLER بیشتر از ۱ بوده است. پس در کل کشت توام این دو محصول سودمند واقع شده و بهترین پیشنهاد برای کشاورزان الگوی کاشت بامیه بین ردیف و بوته های خیار می باشد