سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

فاطمه روزبهانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
علی خورگامی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
محمد یزداندوست – عضو هیات علمی مرکزتحقیقات کشاورزی همدان

چکیده:

این آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی و به صورت اسپلیت پلات با ۳ تکرار و تیمارهایی شامل سه ژنوتیپ لوبیا )گلی ،اختر،صیاد( به عنوان فاکتور اول و فاصله خطوط کشت ۰۵ سانتیمتر ، ۰۵ سانتیمتر با ۲ خط کاشت موازی وزیگزاگ، ۵۰ سانتیمتر با ۲ خط کاشت موازی و زیگزاگ به عنوان فاکتور دوم و در سال زراعی ۰۳۳۵ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان اجرا گردید. نتایج آزمایش و در بررسی TDW نشان داد که ، تفاوت چندانی درمیزان تجمع ماده خشک میان ارقام مختلف لوبیا وجود ندارد و بیشترین TDW نیز مربوط به تراکم ۰۰ بوته درمترمربع میباشد. همچنین آزمایش نشان داد که CGR از یک منحنی زنگوله ای در طول فصل رشد پیروی کرده و رقمصیاد سرعت رشد بیشتری داشته است . سرعت رشد محصول در تراکم ۰۰ بوته در مترمربع در ابتدای دوره رشد از ارقام دیگر بیشتر بوده ولی در اواخر دوره از میزان آن بشدت کاسته می شود. بررسی شاخص سطح برگ ) LAI ( نشان داد که رقم صیاد از ابتدا تا اواسط دوره رشد سطح برگ بیشتری نسبت به ارقام دیگر داشته و در اواخر دوره نیز قبل از دیگران دچار نقصان میگردد. بیشترین شاخص سطح برگ را در تراکم ۰۰ بوته در مترمربع میتوان مشاهده نمود