سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره نیکو – دانشجویکارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
حسینعلی لطفعلیزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اذربایجان غربی
اسماعیل علیزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اذربایجان غربی
زهرا هاشمی خیبر – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان غربی

چکیده:

شته گلسرخ Macrosiphum rosa L مهمترین آفت گل سرخیان بوده و سالانه خسارت اقتصادی بسیاری را به این گیاهان وارد می آورد شدت آلودگی ۳۶ ژنوتیپ مختلف گل محمدی Rosa damascene به شته گل سرخ درشرایط طبیعی و درایستگاه تحقیقاتی صنوبر ساعتلوی ارومیه بهمدت دو سال در طرح کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مطالعه شد. در این مدت تغییرات سالانه جمعیت و میزان آلودگی ژنوتیپ های مختلف به شته فوق با نمونه برداری بررسی شد نتایج نشان داد تغییرات جمعیت شته گلسرخ در سال ۸۹ نسبت به سال ۹۰ بالاتر بود با توجه به یکسان بودن مواد آزمایشی در هر دو سال آزمایش کاهش شدید میزان جمعیت این شته در سال ۹۰ را می توان به شرایط اقلیمی منطقه مورد مطالعه نسبت داد.