سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه اعلم الهدی –
سعید حشمتی منش –
ابوالقاسم عطائی –

چکیده:

در این پژوهش کامپوزیتTiAl/Al2O3با فعال سازی مکانیکی مخلوط پود ریAl-TiO2و انجام عملیات حرارتی بر روی آن بدست آمده است . اثر افزودنV2O5بر روند استحاله فازی مخلوط پودری Al-TiO2حین آسیاکاری و پس از انجامعملیات حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است . تغییرات ساختاری و استحاله فازی نمونه ها با استفاده از DTA و XRD بررسی شده و نتایج نشان دهنده کاهش شروع زمان انجام واکنش در اثر افزودنV2O5است . مکانیزم واکنش حین عملیات حرارتی نمونه بدون افزودنی یک واکنش دو مرحله ای است؛ حال آنکه افزودنV2O5منجر به پیشروی واکنش به صورتتک مرحله ای و تشکیل کامپوزیت در دمای پایین تر و پایداری فا زβ-Ti می شود . ریز ساختار نمونه ها نیز با استفاده از SEMمورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ریز شدن ساختار کامپوزیت در اثر افزودنV2O5است.