سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریا نوع پرور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبری
جعفر صادق مقدس – دانشیار مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
نعیمه جدیری – استادیار مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبری

چکیده:

در این مقاله، نحوه تهیه ی بای نفتول از طریق واکنش ج فت شدن اکسایشی ۲- نفتول با کاتالیست FeCl3.6H2O همراه با حلال آب و مقایسهی آن با کلروفرم توضیح داده شده است. آب و کلروفرم به عنوان ۲ حلال مفید در این واکنش مطرح هستند. آزمایشها نشان دادند که در غیاب دستگاه رفت و برگشتی، درصد واکنش بسیار کمتر از حالتی است که دستگاه رفت و برگشتی به کار میرود. دستگاه رفت و برگشتی با ایجادفرکانس بالا، وقوع یک واکنش فوق سریع را ممکن میسازد. سپس درصد واکنش را از طریق گرفتن طیف همبرای ماده اولیه و هم برای محصول از دستگاه طیفسنج مادون قرمزFTIR) به طور تقریبی ، بسیار آسان وسریع محاسبه میگردد. طراحی آزمایش با استفاده از نرم افزارminitabو با بهره گیری از روشFactorial Design انجام گردیده و در قالب جداولی برای هردو حلال مطرح شده تا برهم کنش بین پارامت رها در نظر گرفته شود