سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی شیرانی بید آبادی – صنایع فولاد اخگر اصفهان

چکیده:

آلیاژ ریختگی پایه ی نیکل مقاوم به حرارت GNiCr28W کاربردهای فراوانی در صنعت نفت و گاز و تولید رایدرهای کوره ی پیشگرم نورد گرم کارخانجات تولید فولاد دارد. در این تحقیق تاثیر افزودن مقادیر مختلف تیتانیم با درصدهای وزنی مختلف ۰ و ۰/۲۱ و ۰/۵۱ و ۰/۹۴ بر روی سرعت خزش این آلیاژ ریختگی پایه ی نیکل بررسی شد. برای بررسی مقاومت به خزش آلیاژ، آزمایش خزش کششی تک محوری بر روی نمونه ها در دماهای ۷۵۰ و ۸۵۰ و ۹۰۰ درجه سانتی گراد، بر اساس نقطه ی ذوب و دمای کاربردی الیاژ و ۱۰۰ مگا پاسکال تنش انجام شد که تنش در همهی آزمایشات ثابت در نظر گرفته شد. همچنین انرژی فعال سازی به روش دورن محاسبه گردید. نتایج آزمایش خزش نشان داد که با افزایش میزان تیتانیم سرعت خزش کاهش و در نتیجه عمر شکست نمونه ها افزایش می یابد. د ردمای ۷۵۰ درجه سانتی گراد سرعت خزش با افزایش میزان تیتانیم از ۰ تا ۰/۹۴ درصد وزنی، ۷ برابر کاهش پیدا نمود که بیشترین کاهش سرعت خزش دربین نتایج بود.